SSS

Teknopark İstanbul hakkında sıkça sorulan soruların yanıtlarını aşağıda bulabilirsiniz.

SSS

Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkânlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği araştırma merkezidir.

Teknopark İstanbul’un kurulması 8 Ekim 1987 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararlarına dayanmaktadır. İTEP (İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi) adı verilen ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından İstanbul’un Anadolu yakasında gerçekleştirilmekte olan, endüstriyel destek, araştırma-geliştirme, bilim ve teknoloji, eğitim/öğretim boyutları içeren büyük bir projenin önemli bir ayağı olarak kurgulanmıştır. Yerli ve yabancı girişimcilerin Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunabilmesi ve bölgede yüksek teknoloji üreten bir üs oluşturulması amacı ile 20 Nisan 1988 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Pendik Kurtköy’de İTEP amaçları doğrultusunda 13 milyon m2 genişliğinde bir arazi kamulaştırılarak yaklaşık 2,5 milyon m2’lik alan Teknopark İstanbul için ayrılmıştır. Bu hedef doğrultusunda Savunma Sanayii Müsteşarlığı, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. 12 Şubat 2009’da bir niyet mektubu imzalayarak Türkiye ve bölgenin en büyük teknoparkını oluşturmak için çalışmalara başlamıştır. 

Teknopark İstanbul'a, 4691 sayılı kanunda da özellikleri belirtilen Ar-Ge faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kisiler başvuruda bulunabilir. Bunların dışında, teknoparkta yer alan firmalara destek ve danışmanlık hizmetleri sunabilecek kuruluşlar da (banka, kargo, mali müşavirlik, hukuk büroları vs.) uygun görülmesi durumunda teknoparkta yer alabilir ancak destek ve danışmanlık hizmeti veren firmalar 4691 sayılı kanunla sunulan teşviklerden yararlanamazlar.

Teknopark İstanbul’a yapılan başvuruları Bilim Teknoloji Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmekte ve başvurularda ücret alınmaktadır.

Teknopark İstanbul'da firmaların ihtiyaçlarına göre, 20 m2'den 2 bin m2'ye kadar değişen büyüklüklerde ofis alanları kiralanması mümkündür. Başvurusu uygun bulunan kuruluşlara teknopark yerleşkesinin projesi gönderilerek ofis alanının önceden seçimi ve kuruluşun talepleri doğrultusunda iç tadilatlarının yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

Teknopark İstanbul'da kira ücretlendirmesi m2 başına belirlenen tutarda aylık olarak yapılmaktadır. Belirlenen tutarlar için her sene enflasyon oranına bağlı olarak güncellenmektedir. Ayrıca içerisinde güvenlik, aydınlatma, çevre düzenlemesi (peyzaj),teknik tesis ve temizlik gibi hizmet kalemlerinin olduğu ortak alan giderler de yine m2 başına aylık olarak alınmaktadır. Elektrik, ısınma, su, gibi diğer giderler de kullanım bazlı olarak ayrıca ücretlendirilmektedir.

Evet. Teknopark İstanbul'un altyapı işleri ve galeri sistemi tamamlanmış olup, belirlenen parsellerde arazi kiralanması ve firmaların kendi binasını inşaa etmesi mümkündür. 

Teknopark İstanbul'da 4691 sayılı kanun kapsamında ilan edilmiş bölgede söz konusu yasadaki teşviklerden yararlanabilecek nitelikte ileri teknoloji ürünlerinin üretimi mümkün iken, bitişiğinde yer alan yaklaşık 20 hektarlık alanda da daha büyük Ar-Ge merkezleri ve bacasız/hafif imalat tesislerinin kurulabilmesi planlanmaktadır. 

Sayfanın sağ üst köşesinde yer alan Başvuru Sistemi aracılığıyla alınan kullanıcı adı ve parola ile ilgili başvuru formlarına ulaşılabilir. Ofis ve arazi tahsislerine ilişkin alınan başvurular İş Geliştirme Müdürlüğümüz tarafından işleme konularak, Bilim ve Teknoloji Danışma ve Değerlendirme Kurulu (BTDK) tavsiyesi sonrasında Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır.

Başvuru sisteminde yer alan başvuru ve proje bilgi formlarını eksiksiz doldurup onaylayan firma başvuruları şu kriterlere göre değerlendirilmektedir: Projelerin Teknopark İstanbul’un odak teknolojilerinde (Havacılık, Denizcilik, Savunma Sanayi, Enerji, Sağlık Bilimleri, İleri Malzeme, İleri Elektronik ve Endüstriyel Yazılım) yer alması, ihracat potansiyeli, doktoralı personel olması, alınan/başvurulan patentler, ulusal ve uluslararası mali destek programlarını almaya hak kazanması, üniversite-sanayi, sanayi-sanayi işbirliği, Ar-Ge faaliyetlerini anlatan ve yayınlanmış bilimsel yayın, makale ve raporlar olması, toplam kalite yönetimi ile ilgili belgeler.

Teknopark İstanbul A.Ş. tarafından yapılan ön değerlendirme sonucu başvurusu alınan firmaların gerçekleştirecekleri faaliyetleri Bilim Teknoloji ve Danışma Kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurusu uygun görülen kurum ve kuruluşlar Teknopark İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından da onaylandıktan sonra, kira sözleşmesi imzalanarak Teknopark İstanbul A.Ş. ‘de faaliyetlerine başlayabilirler. Yeni firma başvuruları devam etmekle birlikte olumlu sonuçlanan başvuru sahibi firmalar, ikinci etap sonunda inşa edilen ofis alanlarına yönlendirilmektedir.

Teknopark İstanbul’un 82.000 m2’den oluşan ikinci etap yapılarının inşaatı devam etmekte olup 2017 yılının 2. Yarısında tamamlanması planlanmaktadır.. İkinci etap başvuruları ARGE Firmalarımızdan ön protokol kapsamında alınmakta olup proje üzerinden yer tahsisi işlemlerine başlanmıştır. İkinci etap yapıların tamamlanması ile yerleşkemizdeki Ar-Ge firma sayısının 300’e, kuluçka girişimcisi sayısının da  en az 100’e çıkması planlanmaktadır.. Teknopark İstanbul dört etaptan oluşan genişleme çalışmalarını 2023 yılına kadar tamamlamayı amaçlamaktadır. Bu tarihe kadar yerleşkenin yaklaşık 1.000 şirketten 30 bin personele 650 bin m2’lik kapalı ofis alanı sunması hedeflenmektedir.

Kuluçka Merkezi, kendi işini kurmak isteyenlerin ilk uğrak noktasıdır. Merkezde, öncelikli alanlarımızda yeni kurulmuş firmalara veya Ar-Ge niteliği taşıyan fikir/proje sahiplerine ücretsiz ofis, teknik altyapı, mali, danışmanlık ve pazarlama desteği verilir. Amacı, firma/proje sahiplerinin mezun olduktan sonra kendi ayakları üzerinde durabildiği ve ülke ekonomisine katkıda bulunabildiği başarılı işletmeler yetiştirmek olan bir sistem kurmaktır. Ar-Ge niteliği yüksek, kolay pazarlanabilen, kaliteli insan kaynağına sahip ve kuluçkada sinerji oluşturma potansiyeli olan firma/projeler kabul edilir.

Teknopark İstanbul’un öncelikli alanları Havacılık ve Uzay, Denizcilik, Savunma Sanayii, Enerji, Sağlık Bilimleri, İleri Malzemeler, İleri Elektronik ve Endüstriyel Yazılım sektörleridir. 

Teknopark İstanbul’da, büyük ölçekli şirketler, teknoloji geliştirme ve sinerji yaratma imkanlarını yaratırken hedef teknoloji alanlarında küçük ölçekli firmaların desteklenmesi temel amaçlardan birisidir. Yerleşkemizde faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarından yaklaşık 50 tanesi KOBİ niteliği taşımaktadır. Kuluçka Merkezi’ndeki firmalar da doğal olarak küçük ölçekli firma kategorisinde değerlendirilmektedir. Teknopark İstanbul’da yer alan KOBİ’ler, diğer ulusal ve uluslararası büyük firmalarla kıyaslandığında aralarında bir fark gözetilmeksizin aynı hassasiyetle değerlendirilmektedir. KOBİ’ler, Teknoloji Transfer Ofisimiz aracılığıyla her türlü ulusal ve uluslararası finansal fonlar ile patent ve fikri mülkiyet konularında ilgili kurumlara başvuru desteği alabilir; Uluslararası Ofisimiz aracılığıyla da yurtdışında anlaşmalı olduğumuz teknoparklarda belirli bir süre boyunca ücretsiz yer tahsisi fırsatından yararlanabilmektedir. Öte yandan KOBİ’ler, her öncelikli alanımız için ayrı ayrı düzenlediğimiz sektörel işbirliği günlerinde ulusal ve uluslararası rakip firmalarla Teknopark İstanbul çatısı altında bir araya gelme, tanışma ve iş geliştirme fırsatı yakalamaktadır. Teknopark İstanbul, üniversite-sanayi ve sanayi-sanayi ilişkilerinin tesisinde aktif yönlendirme yaparak "tarafsız bölge" kimliğiyle kümelenme çalışmalarını desteklemektedir. Bu çerçevede Savunma, Uzay ve Havacılık Kümelenmesi (SAHA İstanbul) ve İstanbul Sağlık Endüstri Kümelenmesi desteklenmekte ve mali destek başvurularında koordinasyon yapılmaktadır. Küçük ve orta boy firmalar bu kümeler içerisinde yer alarak sektörde çalışan veya çalışma potansiyeli olan diğer firmalar ile işbirliği ve iletişimi arttırmaktadırlar. Ayrıca, bu sektörlere giriş için bariyer olarak görülen sertifikasyon ve akreditasyon süreçlerinde de yerinde destek ve rehberlik edilmesi amaçlanmaktadır. 

Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi için, konuya odaklı çalışan, nitelikli iş gücüne sahip, güç birliğiyle ileri teknoloji ürünler üretebilen, bunları uluslararası arenada satabilen, ulusal ve bölgesel girişimler ile bunları destekleyecek yapılara olan ihtiyacımız her geçen gün daha da artmaktadır. Firmalarımıza 4691 sayılı kanunun getirdiği vergisel teşvik ve muafiyetlerin dışında iş eşleştirme, sektörel kümelenmeler, ücretsiz kuluçka merkezi imkanı, risk sermayesi fonuna erişim, iş geliştirme danışmanlığı, fikri mülkiyet hakları konularında hukuki danışmanlık, ortak ve GMP laboratuvarı konularında destek verilmektedir. Dolayısıyla Ar-Ge ekosisteminde yer alan tüm paydaşlar Teknopark İstanbul’da kendisini ilgilendiren bir konu bulabilecektir.

Teknopark İstanbul, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve İstanbul Ticaret Odası ana ortaklığında kurulmuş bir teknopark olmasına rağmen Ar-Ge ekosisteminin tamamını kucaklayan; ülkemizdeki tüm üniversite ve sanayii kuruluşlarını bir araya getirme misyonu taşıyan çoğulcu bir anlayışa sahip. Dolayısıyla Teknopark İstanbul’da yer alsın veya almasın tüm Ar-Ge firmalarının yöneticileri, firmalarımız için düzenlemiş olduğumuz etkinliklere katılarak işbirliklerini artırabilir. Bu durumun Teknopark İstanbul aracılığıyla firmalarımızı daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Eğer Türkiye’nin GSMH’sinde Ar-Ge’ye ayrılan payı %3 seviyesine çıkarmak istiyorsak, rekabet öncesi işbirliği adı verilen bu duruma aracılık etmemizin ülkemiz için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda, Teknopark İstanbul’un ilk bloklarında birçok toplantı odasının yanı sıra 160 kişilik Konferans Salonu da yer almaktadır. Düzenli yapılan etkinliklerin büyük bir kısmı dışarıdan katılıma açıktır. İnternet sitemiz üzerinden mail ile kayıt yaptırarak ilgili etkinliklerden ve eğitimlerden haberdar olunabilir. Kendi Mükemmeliyet Merkezlerini açmak üzere Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu’ndan kabul kararı alan 6 üniversitenin de kampüse yerleşmesiyle birlikte etkinliklerin ve eğitimlerin sayısının hızla artması beklenmektedir.

Teknopark İstanbul'un uluslararası ölçekte IASP (Uluslararası Bilim Parkları ve Yenileşim Alanları Birliği) ve ASPA (Asya Bilim Parkları Birliği) adlı küresel organizasyonlara tam üyeliği bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’daki teknoparklarla yapılan ikili anlaşmalarla her iki teknoparkın Ar-Ge ve kuluçka firmalarının belirli bir süre ücretsiz ofis alanına sahip olmasının yanı sıra teknoparkların sunduğu her türlü idari ve teknolojik altyapı hizmetlerinden de hiçbir ücret ödemeden faydalanması öngörülmektedir. Şu an için Almanya, İsviçre, ABD, Malezya ve Güney Kore pazarlarına erişmek isteyen firmalarımıza hizmet vermekteyiz ancak bu sayı beklenti ve ihtiyaçlara göre sürekli artış sergileyecektir. Aynı zamanda firmalarımıza yurtdışındaki firmalarla sektörel işbirliği günleri ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Personel servisi ve yemek hizmetleri için İşletme Koordinatörlüğümüze başvurabilirsiniz.

Faturalarınızla ilgili sorularınızı Teknik Koordinatörlüğümüze sorabilirsiniz.

Muafiyetleriniz ile ilgili konularda Ar-Ge Faaliyetleri İzleme Müdürlüğümüzden destek alabilirsiniz.

Konu ile ilgili olarak Teknoloji Transferi Ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.